USLOVI KUPOVINE
Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove.
Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u
potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite sajt www.rajicdoo.com.

Opšti uslovi poslovanja

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje proizvoda namenjenih širokoj potrošnji u oblasti poljoprivrede,  propisana su
osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane RAJIĆ DOO , adresa Vukice Mitrović 16, Bavanište,
Srbija, delatnost 4621- Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje, matični broj
08257574, PIB 102011874, web adresawww.rajicdoo.com, kontakt e-mail office@rajicdoo.com (u
daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno
okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.
Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine
korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a naoffice@rajicdoo.com ili pozivom
na broj +381 62 8240064 (ponedeljak-petak, 8-18h).
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude
upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja
takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje
prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.
Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neuspelu narudžbinu i/ili njenu isporuku.
Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.
Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili
važeće zakonske regulative.
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti
zaključen između prodavca i kupca.
Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svom
sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za
zaključenje ugovora o kupoprodaji.
Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

PORUČIVANJE
Kupac se obavezuje da tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeći postupak kod zaključenja
ugovora o kupoprodaji:
korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima
prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca koji se
popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama kupca, što
je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
korak 2 – prijavljivanje (logovanje) na portal

korak 3 – izbor artikla i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
korak 4 – provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu)
korak 5 – izbor načina plaćanja
korak 6 – provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa
sadržajem poruke.
Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.
Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu.
Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema
porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu.
Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi
uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju je kupac
naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra
zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail u kome kupca obaveštava o terminu dostave poručenog
artikla.
Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail u kome obaveštava
kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće
biti zaključen.
Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez
prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku. Cene na sajtu prikazane su sa uračunatim PDV-om.

NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje se vrši na sledeća dva načina po izboru kupca i to:
pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
uplatom cene proizvoda na tekući račun prodavca preko naloga za uplatu ili naloga za prenos, pre
dostavljanja robe kupcu.
Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno
sa isporukom naručene robe.
Kada se roba plaća uplatom cene na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu
poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od dva dana od dana potvrđene porudžbenice od
strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu.
Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene
ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika.

ISPORUKA
Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret
kupca. Isporuke se obavljaju od 8 do 16 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike
Srbije.

Takođe , kupcima u krugu od 50km od magacina (Bavanište-Srbija) u dogovoru i za veću količinu robe ,
možemo ponuditi sopstveni prevoz do željene adrese. O mogućnostima ove vrste dostave ,
kontaktiraćemo kupca po prijemu porudžbenice.
Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene
ukupno poručene robe od strane kupca.
Prilikom dostavljanja robe kupcu, kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji
istovremeno predstavlja ugovorni dokument.
Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da
kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.
Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji
predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u
porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.
U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena, smatra se
da je došlo do otkazivanja ugovora i roba može biti dostupna za dalju prodaju.
Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od
14 dana.
Ukoliko kupac ne preuzme robu u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o
kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njem najviše
odgovara.
Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za  preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o
kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj
kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.
Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u
obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i
to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

ZAMENA ROBE
Kupac može zatražiti zamenu u roku od 7 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu
office@rajicdoo.com ili pozivom na broj +381 62 82 400 64 (radnim danom od 8 do 18h). Zamena robe
se odnosi na zamenu pogrešno poručenih proizvoda. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim
Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku kupca.
U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih
tragova korišćenja. Takođe , zamenu robe je moguće izvršiti samo ukoliko se uz istu dostavi i prateća dokumentacija koja je kupcu predata u momentu isporuke robe (fiskalni račun, deklaracija, garantni list i sl)

U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.
Raskid ugovora
Kupac može raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida
ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora.

Obrazac za raskid ugovora
dostupan je na sajtu prodavca www.rajicdoo.com i može se preuzeti pismeno popuniti i svojeručno
potpisati. Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu
prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.
U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i
vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni
iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.
U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da
kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave
kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom
stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene
kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.
REKLAMACIJA
Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom
ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.
Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao
uzorak ili model;
ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da
očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih
predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe..
Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 14 od dana
kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun.
Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte office@rajicdoo.com, preko obrasca za
reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu
prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni
primerak maloprodajnog računa.
U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku prodavca.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu
reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način
otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost
robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se
nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida
ugovor.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca,

kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva
kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati
umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

RASKID UGOVORA
Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od
dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti
produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.
Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate
robe u utvrđenom roku.
Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.
Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od
strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.
Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti
upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.
Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle
sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.
Saglasnost i promene uslova
Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Prodavac
se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon
objavljivanja na ovoj strani.
Autorska prava
Prodavac polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, fotografije proizvoda, vizuelne
materijale, baze podataka i programerski kod) koji sadrži sajtwww.rajicdoo.com (uključujući i internet
prodavnicu www.rajicdoo.com). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika
autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava  RAJIĆ DOO  i podložno je tužbi.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Prodavac poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i
ostale podatke o korisniku, Prodavac neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti
dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Prodavac se obavezuje
da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ili nezakonitih
aktivnosti korisnika.
Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti
upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

CART